Czarter i wynajem łódki

 

 

Szanowni Państwo,

IAR oferuje wynajem łódki na terenie Jeziora Solińskiego.

Czarter to gwarancja niezapomnianych wrażeń dla całej rodziny. Wygodna łódka i spokój jaki przynosi obcowanie z wodą i nieskazitelną przyrodą sprawi, że kolejny rejs  będzie tylko kwestią czasu.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 17 8661267.

Cena: 100,00 zł netto / doba

Kurs Combat Medic

KURS COMBAT MEDIC

udzielanie pomocy w środowisku taktycznym w zakresie I i II strefy taktycznej

 

POZIOM I BLACK  TACTIC


Zapraszamy na sprawdzony i ceniony kurs Combat Medic w wersji scenariuszy MOUT/CQB z wykorzystaniem broni palnej, środków pozoracji pola walki i oczywiście sprzetem medycznym dedykowanym do stosowania w medycynie pola walki i zaakceptowanych przez Stowarzyszenie TCCC. Organizatorem kursu jest renomowana na rynku szkoleń bojowych i taktycznych firma Defendu. Instruktorami są weterani wojenni, oraz byli operatorzy GROM.

Kurs ma charakter podstawowy z zakresu udzielania pomocy w środowisku taktycznym w zakresie I i II strefy taktycznej.W ogólnym programie zrealizujemy:

1 Informacje wstępne o TCCC i przedstawinie czynności i wytycznych udzielania pomocyzgodnie z TC3
2 Zapoznanie ze sprzetem stosowanym w Ratownictwie Taktycznym
3 Tamowanie krwawień w I strefie taktycznej
4 Zapoznanie z ekwipukiem taktycznym i bojowym/ ekspozycja rannego
5 Opatrunki polowe i ich zastosowanie
6 Udrażnianie dróg oddechowych na polu walki
7 Opatrywanie innych obrażeń
8 Techniki ewakuacji taktycznej
9 Symulacja Dark Room
10 Symulacje Taktyczno-Medyczne


POZOM II BLACK  TACTIC


część wykładowa:
- przypomnienie podstaw TC3
- omówienie technik udzielania zaawansowanego pomocy wciężkich stanach
urazowych na polu walki
- farmakologia II strefy
- resuscytacja na polu walki w II strefie
- Przygotowanie do przekazania rannego personelowi medevac, dokumentacja
medyczna improwizowane metody zapisu informacji, wezwanie medevac

Praktyka (realizowana w ramach ćwiczeń i symulacji) :

Zabiegi zaawansowane:
- Zakładanie rurki ustno i nosowo gardłowej
- Zakładanie maski krtaniowej
- Zakładanie rurki krtaniowej
- Zakładanie rurki I-gel
- Intubacja dotchawicza
- Zakładanie drogi doszpikowej IZ-IO
- Zakładanie wkłucia dożylnego , oraz warunkach ograniczonej widoczności
- Montaż zestawów do przetoczeń, przygotowanie do użycia
- Monitorowanie parametrów życiowych, Pulsksymetria i AED
- Resuscytacja, BLS i AED w strefie potencjalnie niebezpiecznej
- Scenariusze z wykorzystaniem broni bojowej i środków pozoracji pola walki.
(przewidziana ilość amunicji na szkolonego to 50 szt. 7,62, 30 szt. 9 mm)


Dodatkowo każdy z uczestników na zajeciach otrzyma Indywidualny Pakiet medyczny w którego skład wchodzi ( indywidualny opatrunek, rurka nosowo-gardłowa, staza )

Koszt kursu to 750,00 zł

Zapisy: 178661267

 

Kurs pracownika dozoru mienia

KURS

DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY (BEZ LICENCJI) MIENIA (SEKTORA HANDLOWEGO)

Kurs pracownika dozoru mienia - alternatywa dla osób, które z powodów zdrowotnych

lub innych nie mogą ubiegać się o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

 

Program szkolenia:

BLOK SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP

1. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP.

2. Prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP.

2. Ryzyko zawodowe, wypadki w pracy.

4. Obowiązki pracownika i pracodawcy w razie wypadku.

5. Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:

- rodzaje pożarów,

- rodzaje sprzętu gaśniczego,

- rodzaje urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.

6. Profilaktyczna opieka lekarska.

Liczba godzin                                                           - 5 godzin

BLOK OGÓLNOPRAWNY

TEMAT I: Przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej.

Uprawnienia obywatelskie wynikające z art. 25 KK, 243 KK, 26 KK.

Odpowiedzialność cywilna i karna pracownika wykonującego czynności ochronne.

Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej.

Liczba godzin                                                           - 3 godziny

TEMAT II: Wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń.

Ogólna definicja przestępstwa i wykroczenia.

Podział formalny na przestępstwa i wykroczenia, konsekwencje prawnomoralne i procesowe.

Podział przestępstwa na zbrodnie i występki.

Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączającej odpowiedzialność karną

Instytucja obrony koniecznej i stan wyższej konieczności.

Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności.

Przestępstwa przeciwko mieniu.

Wykroczenia przeciwko mieniu.

Charakterystyka przestępstwa przeciwko czci nietykalności cielesnej.

Przekroczenie uprawnień – odpowiedzialność karna.

Liczba godzin                                                           - 3 godziny

TEMAT III: Wybrane elementy prawa karnego procesowego.

Prawa i obowiązki świadka.

Ujęcie osoby.

Społeczny i prawny obowiązek powiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

Liczba godzin                                                           - 2 godziny

TEMAT IV: Wybrane elementy prawa cywilnego.

Odpowiedzialność cywilna pracownika ochrony.

Liczba godzin                                                           - 1 godzina

TEMAT V: Wybrane elementy prawa pracy.

Umowa o pracę – zawarcie, rozwiązanie wygaśnięcie.

Obowiązki pracodawcy.

Obowiązki pracownika.

Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika.

Czas pracy.

Roszczenia ze stosunku pracy.

Liczba godzin                                                           - 2 godziny

TEMAT VI: Wybrane elementy psychologii.

Spostrzeganie – charakter bodźca, tło otoczenia, wpływ uczuć osobistych, nastawienie, popędy.

Zapamiętywanie – rodzaje pamięci, efektywne techniki zapamiętywania.

Budowa portretu pamięciowego.

Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych.

Stres, rodzenie sobie w sytuacjach trudnych.

Liczba godzin                                                          - 2 godzin

TEMAT VII: Etyka pracownika ochrony.

Podstawowe pojęcia.

Uczciwość, rzetelność, profesjonalizm w pracy związanej z ochroną osób i mienia.

Znaczenie wyglądu.

Kontakt z klientem, obsługa klienta.

Liczba godzin                                                           - 1 godzina

TEMAT VIII: Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

1. Zagadnienia ogólne.

2. Procedura postępowania w sytuacji wypadku.

3. Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zranień, krwawień tętniczych, i żylnych, omdleń, złamań kości, opatrywania ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, inne wypadki.

4. Praktyczne opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca.

Liczba godzin                                                          - 5 godzin

TEMAT IX: Zasady wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników.

1. Zasady organizacji i działania służby.

2. Podległość służbowa.

3. System pracy, dokumentacja nieobecności.

4. Dokumentacja przebiegu służby (notatnik pracownika, notatka służbowa, inna dokumentacja).

Liczba godzin                                                                      - 3 godzina

Liczba godzin w bloku tematycznym                                  - 22 godzin

BLOK OCHRONA MIENIA

TEMAT I: Ochrona obiektu.

1. Cel ochrony i rodzaje zagrożeń.

2. Zadania i obowiązki pracownika ochrony w związku z :

- kontrolą ruchu osobowego,

- kontrolą ruchu materiałowego, kontrolą przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

4. Ujęcie sprawcy przestępstwa lub wykroczenia.

5. Ogólne zasady zabezpieczenia miejsca zdarzenia (przestępstwa, wykroczenia, pożaru, wypadku,

6. Zamachem terrorystycznym.

8 Specyfika ochrony zakładu pracy, banku, obiektu handlowego.

9. Regulamin obiektu.

10. Plan awaryjny i plan ewakuacji.

- znaczenie plan awaryjnego i planu ewakuacyjnego,

- system znaków informacyjnych i ewakuacyjnych,

- zasady bezpiecznej ewakuacji z obiektu,

- drogi ewakuacji.

- zachowanie tłumu w sytuacji kryzysowej.

Współpraca z Policją, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami.

Warunki łączności wewnętrznej i zewnętrznej.

Liczba godzin                                                                       - 13 godzin

TEMAT III: POSTĘPOWANIE PRACOWNIKA W SYTUACJI ZAGROŻENIA- RODZAJE ZAGROŻEŃ.

- pożar,

- kradzież, kradzież z włamaniem,

- napad na placówkę,

- bójka,

- katastrofa budowlana,

- napad na pracownika,.

- zamach terrorystyczny,

- zasady postepowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.

- zasady postepowania z przesyłką niewiadomego pochodzenia,

Liczba godzin                                                           - 10 godzin

Liczba godzin w bloku tematycznym                      - 23 godzin

Ogółem liczba godzin kursu                                      - 50 godzin

 

Koszt uczestnictwa w kursie - 400,00 zł

Po ukończeniu kursu otzrymują Państwo stosowne zaświadczenie.

 

Stewarding – Najwyższa Jakość Organizacji Imprez

Szkolenie w ramach realizacji programu
„STEWARDING – Najwyższa Jakość Organizacji Imprez”

Cel szkolenia

 • Przyswojenie wiedzy zawartej w nowoczesnym pakiecie szkoleniowym dotyczącym stewardingu stadionowego: „Stewarding – Pakiet Szkoleniowy PZPN”;
 • Uzyskanie przez kandydatów kompleksowej wiedzy w zakresie pełnienia obowiązków członka służb informacyjno-porządkowych, a tym samym podniesienie standardów obsługi podczas imprez masowych organizowanych;
 • Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego powyższe kwalifikacje.

Czas trwania

 • 2 dni szkoleniowe, w ramach których zostanie omówionych 8 modułów składających się na “Stewarding – Pakiet Szkoleniowy PZPN”;
 • Warunkiem ukończenia szkolenia oraz uzyskania certyfikatu członka służb informacyjno-porządkowych jest uczestnictwo we wszystkich modułach szkoleniowych.

Termin i miejsce szkolenia

 • Szkolenie w dniach: TRWA NABÓR (2 dni szkoleniowe);
 • Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Materiały szkoleniowe

 • Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w postaci notatnika stewarda.

  Koszt kursu

 • 120,00 zł

Specjalistyczne szkolenia strzeleckie

 Specjalistycznie szkolenia strzeleckie:

Kwota za udział w jednodniowym szkoleniu - 375,00 zł

Kwota za udział w dwudniowym szkoleniu - 425,00 zł

 

1.Fundamentals to marksmanship

       Celem szkolenia jest położenie solidnego fundamentu pod maksymalnie skuteczne wykorzystanie pistoletu – w zależności od preferencji użytkownika – do zastosowań bojowych, sportowych lub rekreacyjnych. Podstawy celnego strzelania z pistoletu są

 1. 1.Trzymanie pistoletu. Dwa elementy kontroli.
  1. Rodzaje postaw.
  2. Kryteria wyboru postawy.
  3. Rola całego ciała.
  4. Oko dominujące.
  5. Akomodacja wzroku.
  6. Praca na języku jedno i dwuoporowym.
  7. Tryb oddania pierwszego strzału.
  8. Tryb oddania drugiego (kolejnego) strzału.
  9. Ćwiczenia na kontrolę języka spustowego.
 1. Postawa strzelecka. 
 1. Oddychanie. 
 2. Celowanie. 
 1. Kontrola języka spustowego. 
 1. Kontrola odrzutu i podrzutu.

Szkolenie wymaga strzelania w jednym kierunku.

Czas trwania.

Szkolenie jednodniowe – 4-5 godzin.

 

2.Defensive Pistol - użycie pistoletu w samoobronie

       Szkolenie odzwierciedla realizm sytuacji wymagających użycia broni krótkiej. Człowiek, który po raz pierwszy staje w obliczu realnej walki z użyciem broni działa pod wpływem bardzo silnego stresu. Doświadcza gwałtownego bicia serca, przyspieszonego oddechu, drżenia kończyn, znacznego spadku poziomu sprawności palców dłoni oraz tzw. widzenia tunelowego, a zdolność do szybkiej analizy i podejmowania krytycznych decyzji jest znacznie ograniczona.

      Powyższe realia wymuszają uwypuklenie aspektów psychologicznych i taktycznych a także selekcję technik nie pod kątem działań antyterrorystów czy komandosów lecz specyfiki sytuacji wymagających użycia broni w samoobronie.

 1. Combat Mindset – właściwe nastawienie psychiczne i proces jego budowania na co dzień. Efektem jest uświadomienie sobie, że pistolet, który nosisz może być tym, co może uratować ci życie, być może nawet za chwilę. Kiedy staniesz w obliczu zagrożenia, to nie będzie przy tobie uzbrojonych kolegów z oddziału i wielu innych elementów wsparcia, lecz jedyne, co stanie między tobą a zagrożeniem, będą twoje umiejętności.
 2. Situational Awareness – świadomość otoczenia i umiejętność podświadomego dostosowywania poziomu czujności do symptomów (lub ich braku) ewentualnego zagrożenia – kod kolorów Coopera. Musisz wykształcić w sobie taki stan świadomości na co dzień, który pozwoli ci, w przypadku pojawienia się nagłego i zaskakującego zagrożenia, uniknąć zdziwienia i niedowierzania, ale przyjąć to z nastawieniem na natychmiastowe rozwiązanie problemu.
 3. Gun Sensitivity – stan szczególnego – najpierw świadomego, a po pewnym okresie treningu – podświadomego wyczulenia na otoczenie w sytuacji, kiedy posiadasz przy sobie pistolet.
 4. Postępowanie w przypadku percepcji zagrożenia – OODA loop – pętla decyzyjna. Jest to cykl składający z podświadomego oczekiwania (obserwacja) i świadomej reakcji (orientacja, decyzja, akcja).
 5. Mental Trigger – ustanowione, przemyślane i zakodowane zarówno w świadomości, jak i podświadomości działania przeciwnika (przeciwników), które determinują poziom zagrożenia i w konsekwencji odpowiedź na to zagrożenie.
 6. Dobór technik posługiwania się bronią i strzelania oraz taktyki rozwiązywania różnych sytuacji ogniowych oparty został na dogłębnej analizie mających miejsce sytuacji z użyciem broni krótkiej, dlatego też odzwierciedla realizm oraz dynamikę tych sytuacji.
 7. Maksymalne uproszczenie technik – jedno rozwiązanie na kilka problemów, różne techniki wywodzące się z tego samego „pnia” itp. – ułatwia wyrobienie odpowiednich reakcji oraz nabranie pełnego automatyzmu i co najważniejsze umożliwia wykonanie ich w stanie ograniczenia zdolności psycho-motorycznych. Podczas realnej walki pozwala to skupić się na taktyce rozwiązywania sytuacji, a obsługę broni i trafianie celu pozostawia wyrobionym odruchom i pamięci mięśniowej.

Mentalność sportowca pozostaw na strzelnicy. Strzelec sportowy prezentuje swoje umiejętności w ściśle określonych warunkach, wg zasad, które zna, w bezpiecznym dla niego środowisku – bo cele, do których strzela nie próbują pozbawić go życia. Najgorsze, co może go spotkać jest to, że przegra zawody i będzie musiał sobie powiedzieć, że po prostu wygra następne. Ktoś, kto pracuje z bronią nie ma takiego komfortu. Jeżeli nie będzie wystarczająco skuteczny w dniu swoich „zawodów”, to w następnych już nie wystartuje. W tych zawodach jedyną nagrodą dla zwycięzcy jest to, że pozostał przy życiu, a zdobywca drugiego miejsca po prostu idzie do piachu.

       Użycie pistoletu do celów samoobrony zawsze odbywa się na czterech płaszczyznach: prawa, psychologii, taktyki oraz techniki, co – w sposób naturalny – wymusza wyodrębnienie w ramach szkolenia czterech modułów: prawo, psychologia, taktyka oraz technika. Wiele aspektów dot. użycia broni w samoobronie leży na styku co najmniej dwóch płaszczyzn, np. psychologii i taktyki, co powoduje, iż osiągnięcie celów dydaktycznych szkolenia wymaga płynnego przechodzenia od modułu do modułu, a niejednokrotnie przeplatania modułów w trakcie trwania szkolenia.

Ramowy program szkolenia i zawartość merytoryczna:

 1. Istota samoobrony.
 2. Zagrożenia uzasadniające użycie broni palnej.
 3. Użycie broni palnej w obronie koniecznej.
 4. Charakter i dynamika zdarzeń wymagających użycia broni palnej w samoobronie.
 5. Aspekty psychologiczne użycia broni palnej.
 6. Taktyka użycia pistoletu w samoobronie.
 7. Techniki użycia pistoletu w samoobronie.
 8. Postępowanie po użyciu broni palnej.

Czas trwania.

Szkolenie dwudniowe – 8 godzin.

I dzień: wykład, pokaz i trening bezstrzałowy wszystkich technik.

II dzień: trening bezstrzałowy technik przewidzianych do strzelania oraz strzelanie na strzelnicy.

Szkolenie wymaga strzelania w dwóch kierunkach.

 

3. Tactical response

       Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie taktyki i technik użycia pistoletu w walce na poziomie zaawansowanym. Szkolenie dla osób na co najmniej zaawansowanym poziomie umiejętności w posługiwaniu się pistoletem i strzelaniu. Program szkolenia przewiduje przypomnienie i utrwalenie uczestnikom fundamentalnego znaczenia świadomości otoczenia dla procesu rozpoznawania i oceny zagrożenia, który determinuje szybkość wejścia do akcji i neutralizacji zagrożenia.

 1. Sytuacje uzasadniające użycie broni.
 2. Dynamika walki z użyciem broni krótkiej.
 3. Zasady walki z użyciem broni krótkiej.
  1. Personal mental trigger.
  2. OODA loop.
  3. Reakcja z wyborem.
  4. Z nabojem w komorze nabojowej lub z pustą komorą nabojową.
  5. Wyciąganie pistoletu z kabury odkrytej.
 1. Rozpoznawanie i ocena zagrożenia – kod kolorów Coopera.      
 2. Decyzja o oddaniu strzału:
 1. Sposób noszenia pistoletu:
 1. Wybór postawy.
 2. Wejście do akcji z pistoletem trzymanym w pozycji ready – three-eye principle.
 1. Wyciąganie pistoletu z kabury ukrytej pod ubraniem:      
 2. Zasada shoot, move and communicate przy użyciu pistoletu.
 3. Znaczenie czynnika ruchu podczas walki z użyciem pistoletu.
 4. Usuwanie zacięć – zasada symptom-solution.
 5. Czynności po zneutralizowaniu zagrożenia:
 6. Wymuszanie posłuszeństwa/poddania się przeciwnika – handling nonshooting confrontations.
 7. Scenariusze taktyczne odzwierciedlające realne sytuacje użycia broni krótkiej oraz specyfiki pracy ćwiczącej formacji a także wymagające zastosowania przyswojonych   podczas szkolenia umiejętności i wiedzy.

Szkolenie wymaga strzelania w jednym kierunku.

Czas trwania.

Szkolenie jednodniowe – 4 godziny.

 

4. One against many

       Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie taktyki walki z użyciem pistoletu przeciwko dwóm lub więcej przeciwnikom a także nauczenie/doskonalenie technik strzelania z pistoletu do więcej niż jednego celu. Szkolenie dla osób na co najmniej zaawansowanym poziomie umiejętności w posługiwaniu się pistoletem i strzelaniu. Program szkolenia przewiduje uświadomienie/przypomnienie uczestnikom, że większość sytuacji wymagających użycia broni krótkiej wymaga stawienia czoła więcej niż jednemu przeciwnikowi.

 1. Zasady walki przeciwko kilku przeciwnikom:
 2. Znaczenie ruchu w walce przeciwko kilku przeciwnikom – OODA loop.
 3. Unikanie zagrożenia.
 4. Właściwa odpowiedź na zagrożenie.
 5. Kolejność priorytetów w walce przeciwko kilku przeciwnikom.
 6. Kolejność ostrzeliwania celów.
 7. Techniki przenoszenia broni na kolejny cel w zależności od kąta jego położenia.
 8. Taktyczna kolejność ostrzeliwania celów na odkrytej przestrzeni.
 9. Szczególna rola ukrycia i zasłony w walce przeciwko kilku przeciwnikom.
 10. Taktyczna wymiana magazynka.
 11. Szybka wymiana magazynka.
 12. Scenariusze taktyczne odzwierciedlające realne sytuacje użycia broni krótkiej oraz specyfiki pracy ćwiczącej formacji a także wymagające zastosowania przyswojonych   podczas szkolenia umiejętności i wiedzy.

Szkolenie wymaga strzelania w dwóch kierunkach.

Czas trwania.

Szkolenie jednodniowe – 4godziny.

 

5. 360 degree response

       Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie taktyki walki z użyciem pistoletu w okolicznościach wymagających strzelania w różnych kierunkach a także technik strzelania z pistoletu w różnych kierunkach. Szkolenie dla osób na co najmniej zaawansowanym poziomie umiejętności w posługiwaniu się pistoletem i strzelaniu. Program szkolenia przewiduje uświadomienie/przypomnienie uczestnikom, że każda praktycznie sytuacja wymagająca użycia broni krótkiej może wymagać strzelania w więcej niż jednym kierunku i jeżeli zacznie się, co bardzo prawdopodobne, nieoczekiwanie, to najczęściej nie będziesz ustawiony przodem w kierunku zagrożenia.

 1. Unikanie zagrożenia.
 2. Kod kolorów Coopera.
 3. Szerokie pole widzenia.
 4. Wyciąganie pistoletu i strzelanie na stronę ręki dominującej i niedominującej do celu będącego z boku oraz do tyłu z obrotem i       jednoczesnym zejściem z linii strzału albo przejściem do ruchu.
 5. Zwroty i obroty z bronią w rękach/ręku – three-eye principle.
 6. Zmiana kierunku podczas strzelania w ruchu.
 7. Scenariusze taktyczne odzwierciedlające realne sytuacje użycia broni krótkiej oraz specyfiki pracy ćwiczącej formacji a także wymagające zastosowania przyswojonych   podczas szkolenia umiejętności i wiedzy.

Szkolenie wymaga strzelania w dwóch kierunkach.

Czas trwania.

Szkolenie jednodniowe – 4 godziny.

 

6. One handed shooting

       Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie strzelania jednorącz – zarówno ręką dominującą jak i niedominującą. Szkolenie dla osób na co najmniej zaawansowanym poziomie umiejętności w posługiwaniu się pistoletem i strzelaniu. Program szkolenia przewiduje uświadomienie/przypomnienie uczestnikom konieczności nabycia i doskonalenia umiejętności posługiwania się pistoletem jedną ręką i to zarówno ręką dominującą jak i niedominującą. Wiele sytuacji w walce realnej może wymagać strzelania z pistoletu jednorącz (rana jednej ręki lub barku, niektóre techniki strzelania w ruchu, niektóre techniki strzelania z wnętrza samochodu, niektóre techniki podczas czyszczenia pomieszczeń, zaangażowanie jednej ręki do wykonania równoczesnych i koniecznych czynności, technika rolowania VIPa i wiele innych).

 1. Sytuacje uniemożliwiające strzelanie oburącz.
 2. Strzelanie jednorącz jako wybór.
 3. Technika strzelania jednorącz ręką dominującą.
 4. Technika strzelania jednorącz ręką niedominującą.
 5. Wyciąganie broni z kabury ręką dominującą.
 6. Wyciąganie broni z kabury ręką niedominującą.
 7. Usuwanie zacięć jednorącz – ręką dominującą i niedominującą.
 8. Wymiana magazynka jednorącz – ręką dominującą i niedominującą.
 9. Strzelanie jednorącz w ruchu ręką dominującą i niedominującą.
 10. Strzelanie jednorącz zza zasłony ręką dominującą i niedominującą.
 11. Scenariusze taktyczne odzwierciedlające realne sytuacje użycia broni krótkiej oraz specyfiki pracy ćwiczącej formacji a także wymagające zastosowania przyswojonych   podczas szkolenia umiejętności i wiedzy.

Szkolenie wymaga strzelania w jednym kierunku.

Czas trwania.

Szkolenie jednodniowe – 4 godziny.

 

7. Advanced concealed carry tactics

       Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie taktyki i technik noszenia ukrytego pistoletu oraz wyciągania go spod elementów garderoby i składania się do strzału w różnych sytuacjach. Szkolenie dla osób na co najmniej zaawansowanym poziomie umiejętności w posługiwaniu się pistoletem i strzelaniu. Program szkolenia przewiduje nauczenie uczestników metody wyciągania pistoletu spod wierzchniego okrycia, która umożliwia wykonanie tego w czasie tak krótkim, jak pistoletu noszonego na wierzchu.

 1. Unikanie zagrożenia.
 2. Kod kolorów Coopera.
 3. Wybór kabury i miejsca noszenia pistoletu.
 4. Noszenie ukrytego pistoletu – gun sensitivity.
 5. Techniki wyciągania ukrytego pistoletu i składania się do strzału (defensive draw stroke).
 6. Składanie się do strzału jednorącz bez użycia przyrządów celowniczych.
 7. Składanie się do strzału oburącz z użyciem przyrządów celowniczych.
 8. Składanie się do strzału jednorącz z użyciem przyrządów celowniczych.
 9. Fundamentalne znaczenie ekonomii ruchu i koordynacji poszczególnych elementów w       procesie wyciągania pistoletu, składania się do strzału i kontroli języka spustowego.
 10. Wyciąganie ukrytego pistoletu i składanie się do strzału podczas ruchu.
 11. Scenariusze taktyczne odzwierciedlające realne sytuacje użycia broni krótkiej oraz specyfiki pracy ćwiczącej formacji a także wymagające zastosowania przyswojonych   podczas szkolenia umiejętności i wiedzy.

Szkolenie wymaga strzelania w jednym kierunku.

Czas trwania.

Szkolenie jednodniowe – 4 godziny.

 

8. Close quarters battle

       Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie taktyki walki z użyciem pistoletu w bezpośrednim i bliskim dystansie a także strzelania z pistoletu na bezpośrednim i bliskim dystansie (0-3 m). Szkolenie dla osób na co najmniej zaawansowanym poziomie umiejętności w posługiwaniu się pistoletem i strzelaniu. Program szkolenia przewiduje uświadomienie/przypomnienie uczestnikom, że około 75% sytuacji wymagających użycia broni krótkiej ma miejsce na dystansie do 3 metrów, co wymaga czegoś więcej niż tylko umiejętności celnego strzelania.

 1. 1.Granica CQB.
 1. Postaci ataków w CQB.
 2. Zasady walki w bezpośrednim i bliskim dystansie.
 3. Zasady unikania zagrożenia w ogóle oraz ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki fizycznej bliskości potencjalnych zagrożeń.
 4. Gun sensitivity.
 5. Znaczenie dystansu w walce z użyciem pistoletu.
 6. Fundamentalne znaczenie ruchu w walce w ogóle, a szczególnie w bezpośrednim i bliskim dystansie – OODA loop oraz zasada action always beats reaction.
 7. Techniki użycia pistoletu jako odpowiedź na atak ostrym lub tępym narzędziem w bezpośrednim dystansie (0-1 m).
 8. Użycie broni krótkiej jako tępego narzędzia w bezpośrednim dystansie (0-1 m).
 9. Odpowiedź na szantaż bronią krótką w bezpośrednim dystansie (do 0,7 m).
 10. Scenariusze taktyczne odzwierciedlające realne sytuacje użycia broni krótkiej oraz specyfiki pracy ćwiczącej formacji a także wymagające zastosowania przyswojonych   podczas szkolenia umiejętności i wiedzy.

Szkolenie wymaga strzelania w jednym kierunku.

Czas trwania.

Szkolenie jednodniowe – 4 godziny.

 

9. Shooting on the move

       Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie taktyki walki z użyciem pistoletu a także technik strzelania z pistoletu w ruchu. Szkolenie dla osób na co najmniej zaawansowanym poziomie umiejętności w posługiwaniu się pistoletem i strzelaniu. Program szkolenia przewiduje uświadomienie/przypomnienie uczestnikom znaczenia elementu ruchu w sytuacjach walki z użyciem broni krótkiej.

 1. Dynamika realnej walki. W walce realnej istnieją generalnie dwa sposoby na przetrwanie: wyeliminowanie przeciwnika/ów przez trafienie z własnej broni lub przez schowanie się przed ogniem przeciwników. Człowiek nie umiejący strzelać w ruchu skazany jest na dokonanie wyboru. Umiejętność strzelania w ruchu pozwala na wykorzystanie obu tych sposobów jednocześnie.
 2. Technika kroku podczas strzelania w ruchu.
 3. Koordynacja czynności podczas strzelania w ruchu.
 4. Strzelanie w ruchu do przodu.
 5. Strzelanie w ruchu do tyłu.
 6. Strzelanie w ruchu bocznym na stronę zarówno ręki dominującej jak i niedominującej z wykorzystaniem techniki kroku do przodu i do tyłu.
 7. Strzelanie w ruchu podczas przemieszczania się do zasłony i wejście za zasłonę na odpowiednią głębokość i odległość bez przerywania strzelania.
 8. Strzelanie w ruchu podczas wyjścia zza zasłony.
 9. Kontrola otoczenia podczas strzelania w ruchu.
 10. Scenariusze taktyczne odzwierciedlające realne sytuacje użycia broni krótkiej oraz specyfiki pracy ćwiczącej formacji a także wymagające zastosowania przyswojonych   podczas szkolenia umiejętności i wiedzy.

Szkolenie wymaga strzelania w dwóch kierunkach.

Czas trwania.

Szkolenie jednodniowe – 4 godziny.

 

10. Developing speed and accuracy

       You cannot miss fast enough to solve any problem

       Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie techniki strzelania szybkiego z pistoletu. Szkolenie dla osób na co najmniej zaawansowanym poziomie umiejętności w posługiwaniu się pistoletem i strzelaniu. Program szkolenia przewiduje uświadomienie/przypomnienie uczestnikom dynamiki rzeczywistych sytuacji z użyciem broni krótkiej oraz oczywistej prawdy, że chociaż w sytuacji zagrożenia życia nikt nie jest wystarczająco szybki, to konieczne jest ograniczenie szybkości strzelania do poziomu zapewniającego skuteczne trafienie celu w konkretnych okolicznościach (odległość, wielkość widocznego/odsłoniętego celu, widoczność).

 1. Pojecie punktu równowagi pomiędzy szybkością i dokładnością w strzelaniu z pistoletu.
 2. Znalezienie własnego punktu równowagi.
 3. Szybkość strzelania jako funkcja stopnia trudności trafienia celu.
 4. Kontrola języka spustowego.
 5. Kontrola odrzutu.
 6. Płynność strzelania.

Podniesienie własnego punktu równowagi na wyższy poziom.
Szkolenie wymaga strzelania w jednym kierunku.
Czas trwania.

Szkolenie jednodniowe – 4 godziny

 

 

11. Moving target

       Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie taktyki walki z użyciem pistoletu a także technik strzelania z pistoletu do celów ruchomych. Szkolenie dla osób o wysokim poziomie umiejętności w posługiwaniu się pistoletem i strzelaniu. Program szkolenia przewiduje uświadomienie/przypomnienie uczestnikom dynamiki rzeczywistych sytuacji z użyciem broni krótkiej, podczas których cel prawie zawsze porusza się. Program szkolenia przewiduje strzelanie do sylwetek oraz makiet obrazujących głowę w oknie samochodu. Podczas strzelania do celu nieruchomego o szybkości strzelania decyduje wypadkowa poziomu umiejętności oraz stopnia trudności trafienia celu (wypadkowa wielkości celu i dystansu), czyli zgodnie z zasadą: strzelaj tylko tak szybko jak jesteś w stanie trafiać w cel. W strzelaniu do celu ruchomego dochodzi czynnik prędkości i kąta ruchu celu, który, bez względu na poziom umiejętności, wymusza minimalną szybkość strzelania. Poruszający się cel zawsze wymusza szybkie strzelanie, dlatego też naukę strzelania do celu ruchomego może rozpocząć tylko ten, kto opanował umiejętność szybkiego i celnego strzelania do celu nieruchomego.

 1. Teoria strzelania do celu ruchomego z pistoletu.
 2. Strzelanie do celu poruszającego się pod kątem 90 stopni (defilator).
 3. Strzelanie do celu kiwającego się jako przygotowanie do strzelania do celu ukazującego się zza zasłony.
 4. Strzelanie do celu ukazującego się zza zasłony wysokiej zarówno na stronę ręki dominującej i niedominującej – strzały w punkcie maksymalnego wychylenia.
 5. Scenariusze taktyczne odzwierciedlające realne sytuacje użycia broni krótkiej oraz specyfiki pracy ćwiczącej formacji a także wymagające zastosowania przyswojonych   podczas szkolenia umiejętności i wiedzy.

Szkolenie wymaga strzelania w jednym kierunku.

Czas trwania.

Szkolenie jednodniowe – 4 godziny.

 

12. Shooting from moving vehicle

       Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie taktyki i technik strzelania z pistoletu z jadącego samochodu. Szkolenie dla osób o wysokim poziomie umiejętności w posługiwaniu się pistoletem i strzelaniu.

 1. Samochód jako ruchoma platforma strzelecka.
 2. Teoria strzelania z ruchomej platformy.
 3. Sytuacje wymagające użycia broni z jadącego samochodu.
 4. Posługiwanie się pistoletem w warunkach bardzo ograniczonej przestrzeni.
 5. Strzelanie podczas prowadzenia samochodu.
 6. Strzelanie z miejsca pasażera obok kierowcy do przodu, do tyłu i na prawą stronę.
 7. Strzelanie z tylnych siedzeń do przodu i tyłu oraz na obie strony.
 8. Scenariusze taktyczne odzwierciedlające realne sytuacje użycia broni krótkiej oraz specyfiki pracy ćwiczącej formacji a także wymagające zastosowania przyswojonych   podczas szkolenia umiejętności i wiedzy.

Szkolenie wymaga strzelania w dwóch kierunkach.

Czas trwania.

Szkolenie jednodniowe – 4 godziny.

 

13.Low light environment

       Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie taktyki i technik strzelania z pistoletu w warunkach ograniczonej widoczności. Szkolenie dla osób na co najmniej zaawansowanym poziomie umiejętności w posługiwaniu się pistoletem i strzelaniu. Program szkolenia przewiduje uświadomienie/przypomnienie uczestnikom, że ponad połowa sytuacji wymagających użycia broni krótkiej ma miejsce w warunkach ograniczonej widoczności.

 1. Zasady walki w warunkach ograniczonej widoczności:
 2. Świadomość sytuacyjna – Kod kolorów Coopera.
 3. Poziomy natężenia światła i ich ocena.
 4. Dopasowanie taktyki działania do istniejącego poziomu natężenia światła.
 5. Poruszanie się w ciemności.
 6. Identyfikacja celu w warunkach ograniczonej widoczności.
 7. Kontrola pistoletu i diagnozowanie sytuacji awaryjnych (koniec amunicji, zacięcie) w warunkach ograniczonej widoczności
 8. Scenariusze taktyczne odzwierciedlające realne sytuacje użycia broni krótkiej oraz specyfiki pracy ćwiczącej formacji a także wymagające zastosowania przyswojonych   podczas szkolenia umiejętności i wiedzy.

Szkolenie wymaga strzelania w jednym kierunku.

Czas trwania.

Szkolenie jednodniowe – 4godziny.

 

14.Indoor tactics basic

       Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie taktycznych i technicznych umiejętności przeszukiwania i walki w budynkach i pomieszczeniach z użyciem pistoletu na poziomie podstawowym. Szkolenie dla osób na co najmniej zaawansowanym poziomie umiejętności w posługiwaniu się pistoletem i strzelaniu.

 1. Poziomy działania.
 2. Rozpoznanie i ocena zagrożenia – kod kolorów Coopera
 3. Zasady przeszukiwania i walki w pomieszczeniach i budynkach.
 4. Trzymanie pistoletu.
 5. Techniki wykorzystywane podczas przeszukiwania pomieszczeń i budynków a także walki w pomieszczeniach i budynkach.
 6. Pokonywanie przestrzeni.
 1. Narożnik.
 2. Korytarz i hol.
 3. Schody.
 4. Drzwi.
 5. 7.Scenariusze taktyczne odzwierciedlające realne sytuacje użycia broni krótkiej oraz specyfiki pracy ćwiczącej formacji a także wymagające zastosowaniapodczas szkolenia umiejętności i wiedzy.

Szkolenie wymaga strzelania w dwóch kierunkach.

Czas trwania.

Szkolenie jednodniowe – 4-5 godzin.

 

15. Indoor tactics advanced

       Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie taktycznych i technicznych umiejętności przeszukiwania i walki w budynkach i pomieszczeniach z użyciem pistoletu na poziomie zaawansowanym. Szkolenie dla osób o wysokim poziomie umiejętności w posługiwaniu się pistoletem i strzelaniu.

 1. Zasada równoważenia ryzyka.
 2. Przewaga taktyczna.
 3. Operowanie w warunkach ograniczonej widoczności.
 4. Scenariusze taktyczne odzwierciedlające realne sytuacje użycia broni krótkiej oraz specyfiki pracy ćwiczącej formacji a także wymagające zastosowania podczas szkolenia umiejętności i wiedzy.

Szkolenie wymaga strzelania w dwóch kierunkach.

Czas trwania.

Szkolenie jednodniowe – 4 godziny.

 

16.Suicide bomber

       Celem szkolenia jest nauczenie rozwiązywania przy pomocy pistoletu sytuacji, kiedy bezpośrednim zagrożeniem jest terrorysta-samobójca z urządzeniem wybuchowym. Szkolenie dla osób o wysokim poziomie umiejętności w posługiwaniu się pistoletem i strzelaniu.

 1. Sytuacje z terrorystą-samobójcą.
 2. Płaszczyzna psychologiczna.
 3. Mental trigger interweniującegoi mental trigger terrorysty.
 4. Technika strzału w głowę.
 5. Scenariusze taktyczne odzwierciedlające realne sytuacje użycia broni krótkiej oraz specyfiki pracy ćwiczącej formacji a także wymagające zastosowania przyswojonych   podczas szkolenia umiejętności i wiedzy.

Szkolenie wymaga strzelania w jednym kierunku.

Czas trwania.

Szkolenie jednodniowe – 4 godziny.

 

 

17.Hostage situations

       Celem szkolenia jest nauczenie rozwiązywania prostych sytuacji zakładniczych (jeden napastnik i jeden zakładnik) przy użyciu pistoletu. Szkolenie dla osób o wysokim poziomie umiejętności w posługiwaniu się pistoletem i strzelaniu.

 1. Prosta sytuacja zakładnicza.
 2. Płaszczyzna psychologiczna.
 3. Priorytety.
 4. Rozwiązanie sytuacji zakładniczej przy użyciu pistoletu.
 1. .Napastnik grozi nożem.
 2. Napastnik grozi bronią krótką.
  5.
  Technika oddania ekstremalnie precyzyjnego strzału podczas mówienia.
 1. Scenariusze taktyczne odzwierciedlające realne sytuacje użycia broni krótkiej oraz specyfiki pracy ćwiczącej formacji a także wymagające zastosowania przyswojonych   podczas szkolenia umiejętności i wiedzy.

 

Szkolenie wymaga strzelania w jednym kierunku.

Czas trwania.

Szkolenie jednodniowe – 4-5 godzin.

 

 

 

Nasi partnerzy