WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU

„Oddaję Ci głos…”

 „Jeśli nawet nie jest to prawda, to ładnie powiedziane…”

Giordano Bruno


emisjaglosu

OFERTA

 1. 1.Uczestnicy kursu

Szkolenie jest adresowane do określonych grup zawodowych i społecznych:

 • do wykładowców studiów biznesowych, wśród których upowszechnia się idea dobrego mówienia;
 • do nauczycieli każdego poziomu nauczania oraz osób intensywnie używających głosu;
 • do osób pełniących ważne funkcje w życiu publicznym, politycznym, religijnym, sportowym oraz aspirantów do tychże ról;
 • do pracowników szczebla zarządzającego;
 • do ambitnej młodzieży, zainteresowanej dziennikarstwem, prawem, teatrem;
 • do aktywnych uczestników życia publicznego, którzy zmuszeni są czasami zabrać głos lub ubiegają się o pracę.

 2.Cele szkolenia

        -  Zaprezentowanie technik pracy z głosem;

        -  Upowszechnienie wymogów starannej i ortofonicznej formy werbalizowania myśli;

        -  Praktyczne zastosowanie możliwości głosowych w zakresie komunikowania się i przekazu informacji.

Na kurs zapraszamy osoby, które chcą nauczyć się:

 • jak rozwiązać problemy z głosem,
 • mówienia bez wysiłku i obciążania strun głosowych,
 • prawidłowej dykcji i sugestywności głosu,
 • jak radzić sobie z wpływem stresu na głos.

 

 1. 3.Program szkolenia

Dzień 1

 1. A.U źródła, czyli teoretyczne podstawy ekspresji słowa:
 • Budowa i funkcjonowanie narządów mowy
 • Rola oddychania przeponowego w emisji głosu
 • Nastawienie głosowe i atakowanie dźwięku
 • Definicja akcentu i jego rodzaje
 • Kryteria segmentacji tekstu – intonacja i frazowanie
 • Poprawność wymawianiowa – przegląd propozycji.
 1. B.Metody usprawniania głosu – ćwiczenia fonacyjne, artykulacyjne
  i dykcyjne, higiena głosu.
 • Ćwiczenia mające na celu aktywację przepony i wzmocnienie mięśni oddechowych
 • Poznanie technik oddechowych umożliwiających wypowiedzenie większych partii tekstu na jednym wydechu
 • Podstawowe ćwiczenia rozgrzewające i usprawniające aparat artykulacji
 • Wszechstronne ćwiczenia dykcyjne na gotowych tekstach.

Dzień 2(opcjonalnie dla zainteresowanych osób)

 1. A.Jak być dobrym mówcą i rozmówcą?
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Określenie różnic między perswazją, manipulacją, konwersacją i negocjacją
 • Jak mówić, by ludzie nas słuchali?
 • Sztuka przewodniczenia zgromadzeniom i naradom
 • Taktyki prowadzenia rozmów służbowych z przełożonymi, podwładnymi, rozmów kwalifikacyjnych
 1. B.Możliwości głosowe w konkretnych aktach komunikacji
 • Praktyczne ćwiczenia z zakresu przygotowania i wygłaszania przemówień informacyjnych, perswazyjnych i okolicznościowych
 • Relaks metodą Jacobsona jako sposób na nienadwyrężanie głosu.
 • Autoprezentacja
 • Powtórzenie i praktyczne utrwalenie przyswojonego materiału.

  Czas trwania kursu to 12 h (45 min.)
  Zajęcia:
  środa, piatek w godzinach 15:30 - 19:30

  KOSZT: 100,00 zł

  Zapisy: WSIiZ Rzeszów, pok.225, tel. 17 866 12 67 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

INSTRUKTOR STRZELECTWA SPORTOWEGO

Instruktor strzelectwa sportowego

Kurs Instruktora Sportu – Specjalizacja strzelectwo sportowe

strzelectwosportowe

TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU -  LUTY  2016 - NABÓR TRWA

WAŻNA INFORMACJA - DODATKOWE PUNKTY W REKRUTACJI DO SŁUŻBY W POLICJI

Po jego ukończeniu kursant otrzymuje uprawnienia instruktora sportu specjalność strzelectwo sportowe

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013.829 z dnia 23 lipca 2013 r.)

Pełne szkolenie składa się z następujących elementów:

Kurs instruktorów obejmuje szkolenie kierunkowe 50 godzin dydaktycznych tzw. specjalizacja (praktyka i teoria dyscypliny kierunkowej). Każdy kurs składa się jednak z dwóch części i wspomnianą specjalizację powinna poprzedzać część ogólna będąca częścią składową szkolenia.

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują tytuł instruktora oraz legitymacje instruktora wydawane przez Polska Federację Sportu Powszechnego w Krakowie. Legitymacja instruktorska uprawnia do prowadzenia wszelkich zajęć w zakresie specjalności.

Wymagania rekrutacyjne:

           Uczestnicy kursu muszą mieć ukończone 18 lat, praktykę w danej dyscyplinie lub zdać egzamin wstępny, wykształcenie min. średnie, ubezpieczenie NW oraz stan zdrowia pozwalający na udział w szkoleniu , zaświadczenie o niekaralności. Każdy z uczestników zakwalifikowanych na kurs musi podać swoje dane datę i miejsce urodzenia, adres oraz telefon kontaktowy. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wstępnego zgłoszenia, analizy dokumentów, rekomendacji klubu oraz rozmowy przeprowadzonej przez prowadzących zajęcia- doświadczonych trenerów na spotkaniu organizacyjnym.

Wymagania dotyczące zaliczenia kursu:

 • Frekwencja min. 90 %
 • Zaliczenie egzaminu końcowego
 • Opracowanie i seminaryjna prezentacja pracy dyplomowej na temat uzgodniony w czasie szkolenia.  

Kadra kursu:

Pracownicy AWF Kraków w stopniu doktora lub profesora

Wybitni trenerzy (klasa mistrzowska)

PROGRAM

Kursu instruktorów sportu

Część ogólna i specjalistyczna strzelectwo 80 godzin 

Pierwsza pomoc przedlekarska O 2

1. Historia strzelectwa   S 1

2. Budowa i wyposażenie strzelnic S 1

3.Przygotowanie sprawnościowe O 1

4. Przygotowanie techniczne OS 2

5.Dobór i selekcja kandydatów do sportu strzeleckiego OS 1

6. Przygotowanie taktyczne OS 1

7. Planowanie szkolenia sportowego OS 2

8. Proces odnowy w procesie strzelania sportowego O 1

9. Zagadnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu zajęć S 1

10. Nauka o broni i amunicji S 3

11. Praktyczne nauczanie strzelania poszczególnych konkurencji strzeleckich S 5

12. Przygotowanie psychiczne O 1

13. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej OS 1

14. Przepisy i regulaminy OS 2

15. Prowadzenie zajęć OS 8

16. Kontrola procesu szkolenia OS 2

17. Organizacja zawodów strzeleckich OS 8

18. Organizacja zgrupowań sportowych O 1

19.Prowadzenie obserwacji na treningu i zawodach OS 6

20.Strzelania kontrolne S 12 (różne rodzaje broni)

21. Strzelectwo praktyczne, bojowe, obronne S 12

22. Zajęcia indywidualne S 6

Egzamin końcowy

Uwagi!

 1. Na zajęcia praktyczne przewidziano dwóch prowadzących (względy bezpieczeństwa) gdy grupa kursantów będzie liczyć ponad 15 osób
 2. Zajęcia praktyczne odbywają się na strzelnicach posiadających wszelkie wymagane atesty i zezwolenia na organizacje zawodów
 3. Kwalifikacji ABSOLWENTÓW na szkolenie dokonują trenerzy zatrudnieni jako wykładowcy kursu

Legenda – O część ogólna

                - S specjalizacja

Cyfra oznacza liczbę godzin dydaktycznych
Cena kursu to 1800,00 zł

 

Szkolenie na licencję detektywa

 Zapraszamy na szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Szkolenie realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem MSW z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2013 r., poz. 1638)

detektyw2

TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU: trwają zapisy

zajęcia odbywać się będą we wtorki, środy i czwartki.

wtorek 16:00 -20:00

środa 16:00 -20:00

czwartek 16:00 - 20:00

Koszt szkolenia od osoby wynosi 900,00 zł.

Czas trwania szkolenia - 50 GODZIN

Zaświadczenie jest bezterminowe.

 Jak zapisać się na szkolenie?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem szkolenia.
 2. Poprawnie wypełnij kwestionariusz zgłoszenia, który jest do pobrania tutaj
 3. Prześlij kwestionariusz zgłoszeniowy udziału na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 4. Otrzymasz wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia (do 24h)
 5. Do trzech dni od daty zgłoszenia wpłać zaliczkę w wysokości 200,00 złotych.
 6. Całość kwoty za szkolenie należy uregulować do dnia rozpoczęcia szkolenia na konto podene poniżej.

  Kredyt Bank SA (Bank Zachodni WBK SA)

  05 1500 1100 1211 0007 0903 0000

  Tytułem: Opłata za kurs detektywa (Imię i Nazwisko)

  Podany w kwestionariuszu adres e-mail będzie podstawowym adresem do komunikowania się z Państwem.

  Obecnie, tzn. od stycznia 2014r ułatwiono dostęp do zawodu detektywa (zrezygnowano ze zdawania egzaminu przed Komisją powoływaną przez Komendanta Głównego Policji). Nowy program szkolenia zakłada odbycie szkolenia w ilości 50 godzin dydaktycznych, a następnie wystąpienie z wnioskiem o wydanie licencji detektywa do Komendanta Wojewódzkiego Policji (właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania). W przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do Komendanta Stołecznego Policji.

Regulamin szkolenia

 1. Organizatorem szkolenia jest Instytut Analizy Ryzyka.
 2. Organizator oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r.( Dz.U.2013r. poz.1638 ) w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.
 3. Szkolenie trwa łącznie 60 godzin zajęć dydaktycznych. Po przesłaniu zgłoszenia oraz zaksięgowaniu zaliczki w wysokości 200zł, Organizator potwierdzi e-mailem wpisanie Zgłaszającego na listę Uczestników.
 4. Nieobecność na szkoleniu zgłoszonego uczestnika nie zwalnia z obowiązku zapłaty należności za szkolenie.
 5. O zakwalifikowaniu na szkolenie w wyznaczonym terminie decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu organizator zachowuje prawo do zatrzymania zaliczki.
 7. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu musi być pisemnie potwierdzona przez osobę zgłaszającą.
 8. Osoba lub firma zgłaszającą osobę na szkolenie zobowiązana jest do zapłacenia należności organizatorowi szkolenia. Opłaty należy dokonać najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia.
 9. Organizator zachowuje prawo do zmiany lokalizacji szkolenia w obrębie miasta Rzeszów. O fakcie i nowej lokalizacji organizator poinformuje uczestnika szkolenia w najkrótszym możliwym czasie.
 10. Organizator może odwołać zajęcia lub odmówić ich przeprowadzenie bez podania przyczyn, w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania zajęć organizator poinformuje osoby zgłaszające w najkrótszym możliwym terminie oraz zwróci opłatę wpłaconą przez osoby zgłaszające na szkolenie.
 11. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz z zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy szkolenia.
 12. Dane osobowe uczestnika szkolenia są zbierane i przetwarzane przez organizatora szkolenia w celu realizacji zamawianej usługi.
 13. Uczestnik szkolenia ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 14. Organizator oświadcza, nie ponosi odpowiedzialności za nie wydanie licencji detektywa uczestnikowi szkolenia przez organ upoważniony do wydania licencji detektywa w przypadku niedopełnienia przez uczestnika szkolenia formalności określonych w odrębnych przepisach.
 15. Uczestnik szkolenia lub kandydat na uczestnika zobowiązany jest do poinformowania organizatora o zmianie danych kontaktowych.
 16. Uczestnictwo w szkoleniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Wymagania dla kandydatów:

 1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Ukończyła 21 lat,
 3. Posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu, lub innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat

Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa przeprowadzane jest na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 2001r o usługach detektywistycznych (Dz.U. z 2002r Nr 12, poz.110 z późn. zm) i Rozporządzenia MSW w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa z 2013r. poz.1638, Rozporządzenia MSWiA w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz.U. z 2004r. Nr 196,poz.2020 z późn.zm.).

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy występują z wnioskiem do Policji o wydanie licencji detektywa.

Opłata za wydanie licencji detektywa wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Wszelkie dodatkowe informacje:

tel.17 866 12 67

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Program Szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa.

 Temat I: Ochrona danych osobowych

 1. Pojęcie danych osobowych.
 2. Organy ochrony danych osobowych.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
 5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Temat II: Ochrona informacji niejawnych

 1. Pojęcie informacji niejawnych.
 2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 3. Klasyfikacja informacji niejawnych.
 4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
 5. Dostęp do informacji niejawnych.
 6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
 7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Temat III: Prawa i obowiązki detektywa

 1. Ustawowe uprawnienia detektywa.
 2. Obowiązki detektywa.
 3. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

Temat IV : Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

 1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
 2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.
 3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
 4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
 5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
 6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
 7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej z zakresie usług detektywistycznych przez obywatela Unii Europejskiej.
 8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.

  Kwestionariusz szkolenia

Metody i techniki pracy prywatnego detektywa

Metody i techniki pracy prywatnego detektywa

Jak pracuje prywatny detektyw? Jakich metod użyć w konkretnym zleceniu? Masz okazję do poznania nieznanych kulis tego zawodu!

detektyw2

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
Całe spotkanie zostanie oparte na praktycznych doświadczeniach i z rzeczywistych spraw prowadzonych przez Biuro Detektywistyczne.

 • Charakter najczęściej prowadzonych spraw.
 • Źródła wiedzy wykorzystywane przez prywatnego detektywa.
 • Obserwacja i wywiad jako źródło zdobywania dowodów na przykładzie konkretnych przypadków.
 • Sposoby dokumentowania uzyskanych dowodów.
TERMIN SZKOLENIA: trwają zapisy, zajęcia w  godz. 16:00-20:00


MIEJSCE:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul.  Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

CENA: 

99,00 złotych

Formularz zgłoszeniowy

Paintball

paintball 

PAINTBALL

organizacja imprez integracyjnych dla firm i osób prywatnych,

strzelania do celu z replik broni ASG - aktywnego spedzenia wolnego czasu

Paintball

WARIANT SREBRNY

marker, maska, rekawiczki ochronne, mundur + 100 kul - 35 zł/os.

WARIANT ZŁOTY

marker, maska rękawiczki ochronne, mundur + 200 kul - 50 zł/os.

ASG Air Soft Gun

WARIANT ZIELONY

Strzelanie do celu: okulary ochronne, sześć replik broni do wyboru, pistolety: HK USP, Makarov, Walther P99, karabiny: Bim 4 +100 kul - 20 zł/os.

WARIANT ŻÓŁTY

Strzelanie do celu: okulary ochronne, sześć replik broni do wyboru, pistolety: HK USP, Makarov, Walther P99, karabiny: Bim 4 +200 kul - 30zł/os.

Ognisko/grill

Korzystanie z miejsca na grill czy ognsiko - drewno, patyki na kiełbaski/grill, akcesoria do grilla - 10 zł/os.

EKSTRA:

- możliwość dokupienia kul do paintball: 100 szt. - 15 zł

- możliwość dokupienia kul do ASG: 100 szt. - 10 zł

Dodatkowe informacje oraz rezerwacje terminów: tel.  17 866 12 67, 725 059 062 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Nasi partnerzy